Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Ełku

Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Ełku przeznaczony jest dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz kobiet oczekujących narodzin dziecka, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Częstą przyczyną, dla której kobiety trafiają do naszego Domu jest brak wsparcia ze strony najbliższych, chwilowy kryzys, sytuacje losowe, przemoc w rodzinie, nadużywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz brak warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb swoich i dziecka.

Placówka dysponuje 30 miejscami dla matek z dziećmi i kobietami w ciąży. Przewidywany okres pobytu matki z dzieckiem w placówce wynosi 1 rok. Osoby skierowane do DSM są mobilizowane i wspomagane w uregulowaniu swojej sytuacji prawnej.

Jako przygotowanie do samodzielnego życia mamy same gotują, piorą, sprzątają. W ramach współpracy z „Poradnią Rodzinną i Terapeutyczną” mieszkanki naszego domu mogą skorzystać z pomocy różnych specjalistów: psychologów, prawników, lekarzy psychiatrów. Uczęszczają na różne zajęcia usprawniające umiejętności skutecznej komunikacji w rodzinie, radzenia sobie z emocjami i rozwiązywania konfliktów, zajęcia podnoszące kwalifikacje rodzicielskie oraz wiele innych.

W Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Ełku mamy i ich dzieci mogą skorzystać również ze wsparcia duchowego. W budynku znajduje się kaplica, w której sprawowane są msze św. z okazji urodzin mam i ich dzieci, dni skupienia oraz rekolekcje.

27 lutego 2020 r. została podpisana umowa o realizację zadania publicznego z Powiatem Ełckim, stąd procedura przyjęcia do Domu Samotnej Matki wygląda następująco. Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu samotnej matki składa wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku lub w ośrodku właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania. Ośrodek kompletuje dokumenty:

  • wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie;
  • wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego MOPS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do umieszczenia w domu samotnej matki;
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka;
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli takie jest wydane;
  • opinia MOPS zawierająca uzasadnienie pobytu w domu.

 

w terminie 14 dni i przekazuje je do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku – starosty najbliższego powiatu prowadzącego dom, który wydaje decyzję o skierowaniu do domu. Więcej informacji można uzyskać na stronie MOPS w Ełku: http://www.mopselk.naszops.pl/pomoc-spoleczna/procedura-dom-dla-matek-z-maloletnimi-dziecmi-i-kobiet-w-ciazy

Budowa Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Ełku rozpoczęła się w czerwcu 2011 r. W budynku położonym przy ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, w pobliżu Szpitala „Promedica”, zaczęto przygotowywać mieszkania jedno- oraz dwupokojowe z łazienkami i aneksami kuchennymi o powierzchni 25-35 m². Wyposażano pomieszczenia oraz gromadzono środki finansowe na zakup windy i zagospodarowanie terenu wokół placówki. Bez tych elementów nie było można dokonać odbioru budynku. Uroczyste poświęcenie Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Ełku odbyło się 31 sierpnia 2013 r., a dokonał go J.Em. ks. kard. Gerhard Ludwig Müller, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Ełku został powołany decyzją nr 12/2013 ks. Dariusza Kruczyńskiego, dyrektora Caritas Diecezji Ełckiej z dn. 4 listopada 2013 r. Jego szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa Regulamin Organizacyjny. Placówka, podobnie jak inne tego typu domy w Polsce, funkcjonuje w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r.; nr 64, poz. 953 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz.U. z 2005 r.; nr 43, poz. 418 z późn. zm.).

Patronką placówki jest bł. Marianna Biernacka z Lipska nad Biebrzą (1888-1943). Kobieta ta heroicznym gestem uratowała swoją brzemienną synową Annę, oddając życie za nią i za dziecko, które nosiła pod swoim sercem. Marianna została rozstrzelana z rąk gestapowców 13 lipca 1943 r. w Naumowiczach k. Grodna. Portret tej skromnej kobiety, beatyfikowanej w 1999 r. przez papieża Jana Pawła II, znajduje się w kaplicy Domu Samotnej Matki. Jest ona szczególną patronką m.in. kobiet w stanie błogosławionym.

Od początku prowadzeniem Domu Samotnej Matki w Ełku zajmują się siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Ełku
ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1
tel. (87) 441 70 35; 506 353 228
e-mail: dsm.elk@caritas.pl