Szkolne Koła Caritas

Co to jest SKC?

Szkolne Koło Caritas jest organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Celem Koła jest kształtowanie postaw duchowych i społecznych młodego pokolenia oraz podejmowanie przez nie dzieł miłosierdzia. Podstawę ich działania stanowi troska uczniów o potrzeby osób ubogich i potrzebujących, wzajemne zaufanie, współodpowiedzialność i praca zespołowa.

Jak powołać SKC?

Aby powstało SKC potrzebni są:

– uczniowie, chętni do działania na rzecz innych;
– opiekun (nauczyciel) – w miarę możliwości – asystent kościelny (ksiądz, siostra zakonna), gotowi wesprzeć uczniów w działaniu;
– dyrekcja szkoły zainteresowana utworzeniem SKC.

SKC tworzone są w szkołach podstawowych i średnich. Uczniów skupionych w SKC w działaniach wspierają opiekun oraz asystent kościelny. Członkowie SKC wybierają spośród siebie zarząd, czyli przewodniczącego, zastępcę, sekretarza oraz skarbnika. Pozostali członkowie SKC włączają się pracę koła, pomagając w przygotowywaniu i realizowaniu akcji.

SKC na terenie naszej diecezji powołuje Dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej na wniosek Dyrektora danej szkoły. Do wniosku należy dołączyć protokół ze spotkania założycielskiego i listę wolontariuszy.

Jak działa SKC?

Zasadniczym celem powołania SKC jest angażowanie dzieci i młodzieży w niesienie pomocy osobom potrzebującym w najbliższym otoczeniu – czyli najpierw na terenie szkoły, a następnie w środowisku lokalnym (parafia, miejscowość na terenie której znajduje się szkoła). W miarę możliwości członkowie SKC włączają się również szersze akcje organizowane przez Caritas diecezjalną.

Członkowie SKC sami decydują o priorytetach i formach działalności charytatywnej. Zależą one od inicjatywy i możliwości danego koła oraz od potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego. Biorąc pod uwagę konkretne potrzeby ubogich oraz uwarunkowania środowiskowe, członkowie SKC opracowują roczny plan pracy i przygotowują poszczególne akcje pomocowe.

Rola opiekuna i asystenta kościelnego

Każde koło posiada swego opiekuna. Jest nim zazwyczaj nauczyciel danej szkoły (często katecheta, pedagog szkolny, wychowawca), który odpowiada za działalność koła wobec władz szkoły i Caritas. Jego rola polega na inspirowaniu działalności charytatywnej, czuwaniu nad realizacją programu wychowawczego koła, reprezentowaniu go wobec dyrektora szkoły oraz Caritas diecezjalnej, zapewnia bezpieczeństwo jego członkom podczas akcji i spotkań. Zajmuje się on sprawami organizacyjnymi  i wychowawczymi.

Nad kołem opiekę duchową pełni kościelny asystent koła. Jest nim zazwyczaj proboszcz lub ksiądz katecheta. Czuwa on nad formacją religijno-moralną członków koła oraz współpracą z Caritas parafialną i diecezjalną. Asystent kościelny umacnia chrześcijańską motywację działalności koła oraz propaguje ideę miłosierdzia chrześcijańskiego i czynnej miłości bliźniego przez organizowanie spotkań o charakterze modlitewnym i formacyjnym.

Trochę historii i statystyki...

W diecezji ełckiej SKC zaczęły powstawać w sposób formalny począwszy od 2003 r. Kilka z nich podejmowało różnorodną działalność charytatywną już wcześniej, choć nie pod auspicjami Caritas. Pierwsze SKC powołano formalnie 23 września 2003 r. przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Wolontariusze posługiwali m.in. w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Jaśkach. Ich opiekunem został p. Dariusz Gałaszewski, nauczyciel religii. Dzieło wolontariatu SKC, które zostało przeszczepione na grunt diecezji ełckiej w 2003 r., powoli się rozrastało. Dynamika jego wzrostu nabrała szybszego tempa, począwszy od 2005 r., od kiedy to sukcesywnie zaczęła zwiększać się liczba SKC oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży tą formą wolontariatu. Obecnie w diecezji ełckiej działa ok. 150 SKC, które skupiają ogółem 3000 wolontariuszy.

 

Koordynator ds. SKC

ks. dr Tomasz Bondzio
tel. 87 441 70 24
e-mail: tbondzio@caritas.pl