Placówki

Placówka niesie pomoc kobietom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą samodzielnie funkcjonować we własnym środowisku. Znajdą tu schronienie osoby, które nie mają gdzie mieszkać oraz ofiary przemocy, które muszą uciekać wraz z dziećmi z własnego domu. Jest to też miejsce dla kobiet w ciąży, które nie mają dokąd pójść. W ośrodku posługują Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Dom oferuje zakwaterowanie, wyżywienie i pomoc psychologiczną. Placówka dysponuje 30 miejscami.

Adres i kontakt z placówką:
ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1
19-300 Ełk
tel. 87 441 70 35; 506 353 228

www.dsmelk.caritas.pl
e-mail: dsm.elk@caritas.pl

To schronisko dla osób bezdomnych, zapewniające całodobowe zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych, wyżywienie, odzież oraz środki higieny osobistej w miarę posiadanych przez placówkę możliwości. Placówka podejmuje w ramach realizowanych projektów działania mające na celu wzmacnianie aktywności społecznej osób bezdomnych, motywowanie ich do wyjścia z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej. Dom dysponuje 42 miejscami, a w okresie zimowym posiada możliwość zwiększenia miejsc do 49. Placówka przy ul. Kościuszki 17 pełni funkcję domu dziennego pobytu, dysponując świetlicą i stołówką dla ubogich.

Adres i kontakt z placówką:
ul. Kościuszki 27 oraz ul. Kościuszki 17
19-300 Ełk
tel. 504 070 188 (kierownik); 504 070 405 (opiekun)
e-mail: schronisko.elk@caritas.pl

Placówka zapewnia schronienie tymczasowe dla 8 osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Ełk w okresie od 1 października do 30 kwietnia w godz. 18.00-8.00. Osoby bezdomne przebywające w ogrzewalni mają zapewnione miejsce do siedzenia, ciepły napój, dostęp do węzła sanitarnego, a także możliwość wymiany odzieży.

Adres i kontakt z placówką:
ul. Kościuszki 27
19-300 Ełk
tel. 504 070 405
e-mail: elk@caritas.pl

Placówka prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia są prowadzone w 10 pracowniach terapeutycznych: wikliniarskiej, hafciarsko-tkackiej, technicznej, logistycznej, przyrodniczo-ogrodniczej, krawieckiej, ceramiczna, bibliotecznej, teatralnej i życia codziennego. Są one dostosowane indywidualnie do stanu zdrowia uczestników, ich uzdolnień, zainteresowań i możliwości. Do placówki uczęszcza 50 osób niepełnosprawnych.

Adres i kontakt z placówką:
ul. Przytorowa 5
19-500 Gołdap
tel. 884 440 075
e-mail: wtzgoldap@op.pl

Obejmuje pięć placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Placówki zapewniają wychowankom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają potrzeby emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe i społeczne. Domu św. Faustyny odpowiada za „Okno życia”, w którym od 2009 r. do chwili obecnej uratowano już 9 dzieci.

Adres i kontakt z placówką:
ul. Wojska Polskiego 45
19-300 Ełk
tel. 87 610 04 96
e-mail: dom-elk@caritas.pl

Placówka socjalizacyjna łącząca zadania o charakterze interwencyjnym, zapewniająca 30 miejsc dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Dom zapewnia wychowankom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja potrzeby emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe i społeczne.

Adres i kontakt z placówką:
ul. Wojska Polskiego 16
19-500 Gołdap
tel. 87 615 03 05
e-mail: dsf.goldap@caritas.pl

Klub sprawuje opiekę nad dziećmi od ukończenia pierwszego roku do trzech lat i dysponuje 25 miejscami. Funkcjonuje 12 miesięcy w roku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00. Celem placówki jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w warunkach bytowych zbliżonych do środowiska domowego oraz zapewnienie dziecku odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

Adres i kontakt z placówką:
ul. Skorupki 6
16-300 Augustów
tel. 506 353 241
e-mail: elk@caritas.pl

Przedszkole zapewniania dzieciom w wieku od 2,5 roku do 7 lat dzienną opiekę, wychowanie oraz nauczanie mające na celu rozwój dziecka oraz przygotowanie go do nauki w szkole. Przedszkole funkcjonuje przez 12 miesięcy z przerwą wakacyjną w sierpniu, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00. Realizuje zajęcia zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe: muzyczno-ruchowe, język angielski, logopedię i religię.

Adres i kontakt z placówką:
ul. Wodociągowa 23
11-500 Giżycko
tel. 506 807 724
e-mail: wesolachmurka.gizycko@gmail.com

Przedszkole zapewniania dzieciom w wieku od 2,5 roku do 7 lat dzienną opiekę, wychowanie oraz nauczanie mające na celu rozwój dziecka oraz przygotowanie go do nauki w szkole. Funkcjonuje przez 12 miesięcy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00. Realizuje zajęcia zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, w tym: zajęcia muzyczno- ruchowe, język angielski oraz religię.

Adres i kontakt z placówką:
ul. Wojska Polskiego 45
19-300 Ełk
tel. 506 353 264
e-mail: punkt.elk@caritas.pl

To świetlica środowiskowa, której celem jest wspieranie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem. Placówka prowadzi działania opiekuńczo-wychowawcze, pomaga w nauce, organizuje czas wolny i współpracuje z rodzicami. W ramach świetlicy funkcjonuje: sala zabaw dla najmłodszych, bilard, siłownia oraz pracownia internetowa dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ełku.

Adres i kontakt z placówką:
ul. 3 Maja 10
19-300 Ełk
tel. 87 441 70 00
e-mail: elk@caritas.pl

Celem placówki jest wspieranie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce oraz organizacja czasu wolnego. Świetlica oferuje możliwość skorzystania z komputerów i prowadzi zajęcia plastyczne.

Adres i kontakt z placówką:
Orłowo 38A
11-510 Wydminy
e-mail: orlowo@caritas.pl

Ośrodek sezonowy funkcjonujący w miesiącach letnich, położony na wydzielonym i ogrodzonym terenie. Bazę noclegową stanowią 4, 5, 6, 8 – osobowe pokoje, które jednorazowo mogą pomieścić do 80 osób. Na terenie placówki znajduje się boisko. Ośrodek służy do organizowania kolonii letnich oraz zielonych szkół.

Adres i kontakt z placówką:
ul. Wierzbińska 10
12-250 Orzysz
tel. 87 423 77 15
e-mail: caritasorzysz@interia.pl

Prowadzi konsultacje indywidualne, grupy wsparcia, warsztaty umiejętności wychowawczych oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży. Z Poradni korzystają matki i dzieci przebywające w Domu Samotnej Matki oraz mieszkańcy Ełku. Zakres jej działania oraz oferta są uzależnione od środków pozyskiwanych w ramach projektów.

Adres i kontakt z placówką:
ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1
19-300 Ełk
tel. 87 441 70 00
e-mail: elk@caritas.pl

Celem jego działania jest kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w funkcjonowaniu w społeczeństwie, na rynku pracy i w zakresie rehabilitacji oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Centrum świadczy pomoc poprzez udzielenie informacji osobom niepełnosprawnym na temat ich praw i możliwości uzyskania wsparcia wynikającego z przepisów prawa, prowadzenie działań aktywizujących o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i medycznym, pomoc w poszukiwaniu pracy, organizację transportu osób niepełnosprawnych na rehabilitację i leczenie, pomoc osobom niepełnosprawnym w usamodzielnieniu się oraz wsparcie rodzin osób z niepełnosprawnościami.

Adres i kontakt z placówką:
ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1
19-300 Ełk
tel. 87 441 70 00
e-mail: elk@caritas.pl

Placówka świadczy całodobowe usługi opiekuńcze dla księży emerytów diecezji ełckiej. Dom dysponuje kaplicą i dużą salą konferencyjną. Każdy z kapłanów chce jak najdłużej służyć Kościołowi i Ludowi Bożemu, jednak przychodzi taki moment na zasłużony odpoczynek, stanięcie niejako w drugim szeregu, bo osiągnięty wiek i stan zdrowia wymusza zwolnienie tempa i pewne ograniczenia. Stąd potrzeba takiego właśnie domu. Kapłani Seniorzy, w miarę swoim możliwości, posługują w sąsiadującej z domem Bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie.

Adres i kontakt z placówką:
ul. Skorupki 6
16-300 Augustów
e-mail: elk@caritas.pl

W jej ramach funkcjonuje gabinet pielęgniarski oraz gabinet fizjoterapii. Placówka realizuje podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej oraz rehabilitacji leczniczej. Świadczy usługi z zakresu kinezyterapii, światłolecznictwa, elektrolecznictwa, fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu leczniczego.

Adres i kontakt z placówką:
ul. Konopnickiej 4
12-230 Biała Piska
Tel. 87 423 94 13
e-mail: so.bialapiska@caritas.pl

W jej ramach funkcjonuje gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej, poradnia rehabilitacyjna, gabinet fizjoterapii, gabinety stomatologiczne w Gibach i Krasnopolu. Placówka realizuje podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz leczenia stomatologicznego.

Adresy i kontakty z placówkami:

Stacja Opieki Caritas Diecezji Ełckiej w Puńsku
ul. Szkolna 26
16-515 Puńsk
tel. 87 516 10 30
e-mail: so.punsk@caritas.pl

Gabinet Stomatologiczny w Gibach
Dziemianówka 7
16-506 Giby
tel. 506 353 281

Gabinet Stomatologiczny w Krasnopolu
ul. Sienkiewicza 3
16-503 Krasnopol
tel. 506 353 281

To nowoczesny dom opieki dla seniorów i osób somatycznie przewlekle chorych, stworzony z sercem i myślą o osobach, które potrzebują całodobowego wsparcia. Placówka mieści się w cichej, pełni zieleni części miasta Ełku. Dysponuje 100 miejscami. Dom oferuje całodobową opiekę pielęgniarską i opiekuńczą, terapię zajęciową, rehabilitację ogólnousprawniającą. Posiada pokoje 1-, 2-, 3- osobowe z łazienkami wyposażone w telewizję, Internet, telefon, system przyzywowy. Mieszkańcy mogą korzystać z gabinetu medycyny doraźnej, kuchni pomocniczej, jadalni, pokojów dziennych z telewizją, pracowni terapii zajęciowej, sali rehabilitacyjnej oraz tarasu. W obiekcie znajduje się kaplica, gdzie mieszkańcy mają możliwość uczestnictwa w Eucharystii i nabożeństwach oraz indywidualnej modlitwy.

Adres i kontakt z placówką:
ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 5
19-300 Ełk
tel. 87 506 59 59
e-mail: dps.elk@caritas.pl

Ośrodek przyjmuje gości indywidualnych oraz grupy zorganizowane. Służy również jako miejsce szkoleń, konferencji i rekolekcji (np. organizowanych przez podmioty powiązane z Caritas Diecezji Ełckiej, orzyski samorząd gminny, firmy farmaceutyczne) oraz organizuje przyjęcia okolicznościowe (wesela, chrzciny, stypy, bale charytatywne itp.). Funkcjonuje jako placówka o charakterze całorocznym i całodobowym. Posiada m.in. dużą salę konferencyjną (150 osób – krzesła typu „teacher”) wyposażoną w sprzęt multimedialny i nagłośnienie, małą salę konferencyjną, stołówkę (120 osób) z kuchnią (catering), salę komputerową, 27 pokoi – 1-, 2- lub 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i TV.

Adres i kontakt z placówką:
ul. Wierzbińska 12
12-250 Orzysz
tel. 87 423 77 15
e-mail: caritasorzysz@interia.pl

Ogólnodostępne apteki i punkty apteczne funkcjonują w ramach Centrum Medyczno-Oświatowego im. bł. Marianny Biernackiej i Charytatywno-Społecznego Centrum „Corda Cordis”. Wypracowany zysk przeznaczają na działalność statutową Caritas Diecezji Ełckiej.

Adresy i kontakty do poszczególnych aptek i punków aptecznych:

Apteka św. Brunona w Augustowie
ul. Skorupki 8
19-300 Augustów
tel. 87 643 68 55
e-mail: brunonaugustow@vp.pl

Apteka św. Brunona w Ełku
Wojska Polskiego 45
19-300 Ełk
tel. 87 610 09 33
e-mail: brunon@vp.pl

Apteka św. Brunona w Ełku (Szpital Pro-Medica)
Baranki 24
19-300 Ełk
tel. 87 621 21 98
e-mail: brunonbaranki@vp.pl

Apteka św. Brunona w Orzyszu
ul. Ogrodowa 6
12-250 Orzysz
tel. 87 423 74 17
e-mail: brunonorzysz@vp.pl

Apteka św. Brunona w Rucianem-Nidzie
ul. Gałczyńskiego 16
12-220 Ruciane-Nida
tel. 87 423 53 21
e-mail: brunonrucianenida@vp.pl

Punkt Apteczny św. Brunona w Prostkach
ul. 1 Maja 15
19-335 Prostki
tel. 87 611 28 45
e-mail: brunonprostki@vp.pl

Punkt Apteczny św. Brunona w Kalinowie
ul. Szkolna 1
19-314 Kalinowo
tel. 87 629 84 27
e-mail: brunonkalinowo@vp.pl

Zakład świadczy usługi pogrzebowe. Wypracowany zysk przeznaczony jest na realizację dzieł charytatywnych i dobroczynnych Caritas Diecezji Ełckiej.

Adres i kontakt z zakładem:
ul. Skorupki 8
16-300 Augustów
tel. 87 644 51 73
e-mail: zp.augustow@caritas.pl