Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr ZO/CDE/ZIT/2/23

Informujmy o unieważnieniu postępowania nr ZO/CDE/ZIT/2/23. Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione zgodnie z pkt. 13.2. stanowiącym, iż „Zamawiający zastrzega, iż warunki postępowania mogą być zmienione lub może ono zostać unieważnione, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.”

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców, mające charakter odwołania do rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.