Caritas Diecezji Ełckiej oraz Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku od 01.07.2022 r. do 31.12.2023 r. realizuje zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 pt. „Nauczymy się, nauczymy innych”.  

Celem zadania jest wspieranie aktywności społecznej pracowników i wolontariuszy Caritas Diecezji Ełckiej oraz Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza z siedzibą w Ełku wykonujących pracę na rzecz osób wykluczonych społecznie poprzez organizację dla 136 pracowników i wolontariuszy szkoleń, a następnie zwiększenie aktywności i wiedzy minimum 448 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 16 pracowników/wolontariuszy. Działania zaplanowane w projekcie przyczynią się do budowania i powiększenia kapitału społecznego (tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania, aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich).

Wszyscy beneficjenci tego zadania odniosą obopólną korzyść płynącą z nowoposiadanej wiedzy i umiejętności we wzajemnych relacjach, będą wspólnie się od siebie uczyć i razem wdrażać nowe metody i modele postępowania. Taka interakcja pozwoli na skrócenie dystansu i poprawi komfort świadczonej pracy pracownikowi bądź wolontariuszowi, a przede wszystkim podopiecznemu ułatwi wychodzenie z napotykanych trudności.

Dane do kontaktu:

  • Nr telefonu:            +48 874417015
  • Adres mailowy:       jsak@caritas.pl

Całkowita wartość zadania: 199 262,00 zł

Wartość dofinansowania: 199 262,00 zł